Algemene leveringsvoorwaarden A.B. Flex B.V.

ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN A.B. Flex B.V.

Deze Algemene Voorwaarden gelden met ingang van 28 mei 2019 en worden gehanteerd door A.B. Flex B.V. met KvK-nummer 68076002. De algemene voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Flevoland.

1. DEFINITIES
1.1 Opdrachtnemer: A.B. Flex B.V., hierna: ‘A.B. Flex B.V.’, gevestigd te (8304 AP) Emmeloord aan de Werktuigenweg 4, gebruiker van deze algemene leveringsvoorwaarden.
1.2 Opdrachtgever: iedere natuurlijke of rechtspersoon met wie A.B. Flex B.V. een overeenkomst tot het aannemen van werk sluit. Tevens iedere persoon met wie A.B. Flex B.V. onderhandelt over de totstandkoming daarvan, en behalve deze, de vertegenwoordiger(s), gemachtigde(n) en rechtverkrijgende(n) van A.B. Flex B.V.. In deze algemene leveringsvoorwaarden wordt altijd gesproken van opdrachtgever, ook waar het een koper van een product van A.B. Flex B.V. (opdrachtnemer) betreft.
1.3 Overeenkomst: iedere overeenkomst tot aanneming van werk en/of overeenkomst van koop en verkoop die tussen de opdrachtnemer en opdrachtgever tot stand komt, elke wijziging of aanvulling daarop, alsmede alle (rechts)handelingen ter voorbereiding en ter uitvoering van die overeenkomst.
1.4 Werkzaamheden: de uitvoering van werkzaamheden en/of het verrichten van diensten, niet zijnde een arbeidsovereenkomst en al dan niet gepaard gaande met levering van zaken.

2. TOEPASSING VAN DEZE VOORWAARDEN
2.1 Deze algemene leveringsvoorwaarden, verder ‘voorwaarden’ genoemd, zijn van toepassing op alle aan A.B. Flex B.V. verstrekte opdrachten en/of overeenkomsten met betrekking tot het verrichten van alle door A.B. Flex B.V. aangeboden diensten/werkzaamheden, zoals onder meer kachel en rookkanaal montage.

Afwijkingen dienen uitdrukkelijk schriftelijk met ons overeen gekomen te worden.
2.2 Algemene voorwaarden van de opdrachtgever zijn slechts van toepassing, indien uitdrukkelijk en schriftelijk is overeengekomen dat deze met uitsluiting van de voorwaarden van A.B. Flex B.V. op de overeenkomst van toepassing zullen zijn.
2.3 Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van het tot stand komen van de rechtsbetrekking met A.B. Flex B.V.. De Nederlandse tekst van de algemene voorwaarden is steeds bepalend voor de uitleg daarvan.
2.4 Indien één of meer bepalingen van de overeenkomst, daaronder begrepen bepalingen van deze Algemene Voorwaarden, nietig zijn of niet rechtsgeldig worden, zal die overeenkomst voor het overige van kracht blijven. Partijen zullen over de bepalingen welke nietig zijn of niet rechtsgeldig worden overleg plegen, teneinde een vervangende regeling te treffen die zo nauw mogelijk aansluit bij de oorspronkelijke regeling.
2.5 Indien één of meer bepalingen van de overeenkomst, daaronder begrepen deze Algemene Voorwaarden, in strijd mochten komen met dwingendrechtelijke bepalingen, vastgesteld of vast te stellen door een daartoe bevoegde instantie, dan worden deze laatste bepalingen geacht in de plaats te zijn getreden van de betreffende bepalingen van de overeenkomst.

3. OFFERTES, AANBIEDINGEN, OVEREENKOMST
3.1 Alle offertes, gedane aanbiedingen al dan niet vervat in een (mondelinge) mededeling, zijn vrijblijvend, tenzij deze een termijn voor aanvaarding bevatten. Indien een offerte een vrijblijvend aanbod bevat, heeft A.B. Flex B.V. het recht het aanbod binnen twee werkdagen na ontvangst van aanvaarding te herroepen.
3.2 De offerte is vergezeld van een exemplaar van deze algemene voorwaarden. De overeenkomst komt tot stand door een schriftelijke dan wel mondelinge aanvaarding door de opdrachtgever, van zowel de overeenkomst als de algemene voorwaarden. Overeenkomsten komen eveneens tot stand wanneer A.B. Flex B.V. op enigerlei wijze te kennen heeft gegeven de opdracht van opdrachtgever te aanvaarden.
3.4 Aanbiedingen en offertes van A.B. Flex B.V. met alle daarbij aangeboden bescheiden, zijn en blijven het eigendom van A.B. Flex B.V. en mogen zonder toestemming van A.B. Flex B.V. niet aan derden worden doorgegeven of ter inzage worden verstrekt.

3.5 Het gebruik c.q. de huur van benodigde machines, waaronder bijvoorbeeld hijs, steiger- en klimmaterialen alsmede stortkokers en/of containers, zijn niet bij de prijs inbegrepen, tenzij anders blijkt uit de offerte.
3.6 Eventueel meerwerk, waaronder onder meer begrepen afplakken, opruimen/afvoeren, water afzuigen, wordt doorberekend aan opdrachtgever tegen het op dat moment geldende uurtarief.
3.7 Offertes en aanbiedingen zijn, tenzij schriftelijk anders overeengekomen, exclusief reiskosten en eventuele parkeerkosten. De reiskosten worden berekend op basis van gereisde kilometers.
3.8 Eenzijdige annulering zijdens de Opdrachtgever is ongeldig, tenzij A.B. Flex B.V. zich daarmee schriftelijk akkoord verklaart. In geval van annulering heeft A.B. Flex B.V. het recht te verlangen dat de Opdrachtgever de door A.B. Flex B.V. reeds gemaakte kosten voldoet, gesteld op tenminste 15% van de geoffreerde prijs, waaronder de waarde die in redelijkheid kan worden toegekend aan de reeds voor de uitvoering van de overeenkomst bestemde zaken en onderdelen alsmede de reeds ten behoeve van de overeenkomst gemaakte loonkosten, en voorts één derde deel van de gederfde winst.

4. PRIJZEN
4.1 Alle door A.B. Flex B.V. opgegeven en/of de overeengekomen prijzen luiden in Nederlandse valuta, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. De bedragen zijn exclusief belasting – waaronder BTW – en andersoortige toepasselijke (overheids)heffingen.
4.2 A.B. Flex B.V. heeft het recht na de totstandkoming van de overeenkomst de prijzen te verhogen in geval van een verhoging van de prijzen van derden te betrekken zaken, grondstoffen of onderdelen, lonen, sociale lasten, vrachten, assurantiepremies, door of vanwege (semi)overheden opgelegde lasten (waaronder begrepen in- of doorvoerrechten), of andere kost-prijsbestanddelen (waaronder begrepen valutawijzigingen) en lasten. Indien binnen drie maanden na de totstandkoming van de overeenkomst een kennisgeving van een prijsverhoging plaatsvindt, heeft de Opdrachtgever het recht de overeenkomst direct na deze kennisgeving met onmiddellijke ingang te beëindigen.

5. MEER- EN MINDERWERK
5.1 Indien bij de eindafrekening van het werk blijkt dat het totaal van het meer- en minderwerk een vermindering van de aanneemsom ten gevolge heeft, heeft A.B. Flex B.V. behoudens een eventuele verrekening van omzetbelasting, recht op een bedrag gelijk aan 15% van de vermindering, als forfaitaire vergoeding voor algemene kosten en vergeefse voorbereidingskosten.
5.2 Bij werkzaamheden uit te voeren bij bewapening zwaarder dan Ø 16 mm of een opeenhoping van metalen of andere (isolatie/houten)materialen in het te bewerken vlak, mogen door A.B. Flex B.V. extra kosten in rekening worden gebracht welke kunnen bestaan uit een percentage van de overeengekomen prijs, dit in verhouding tot het aanwezige ijzer. Vorenstaande extra kosten zullen tijdens de uitvoering van de opdracht worden bepaald in overleg met een vertegenwoordigingsbevoegd persoon.
5.3 Indien boorkernen niet verwijderd kunnen worden in verband met de aanwezigheid van bewapening in de lengterichting van de geboorde gaten zullen de extra kosten in rekening worden gebracht op basis van de normale urenprijs.
5.4 Indien de stroom- en wateraansluitingen zich niet binnen een afstand van 25 meter van de plaats waar de werkzaamheden dienen te worden uitgevoerd bevinden, zal A.B. Flex B.V. gebruik maken van een aggregaat of watertank waarvan de (huur)kosten voor rekening van opdrachtgever komen. Indien, om welke reden dan ook, geen gebruik gemaakt kan worden van een aggregaat of watertank, dan worden de extra besteedde uren die nodig zijn geweest om stroom en water te verkrijgen aan opdrachtgever in rekening gebracht op basis van het geldende uurtarief.
5.5 De kosten, van welke aard dan ook, waaronder begrepen maar niet beperkt tot parkeerkosten, reiskosten (à € 0,75 per km), vergunningaanvragen en dergelijke, die redelijkerwijs gemaakt zijn om de werkplek te (kunnen) bereiken worden doorberekend aan de opdrachtgever.

6. BETALING
6.1 Indien niet uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen, zal de betaling van de overeengekomen prijs plaatsvinden uiterlijk 14 dagen na factuurdatum plaats te vinden.
6.2 Alle betalingen dienen, zonder enige aftrek of verrekening van enige vordering welke opdrachtgever heeft of meent te hebben op A.B. Flex B.V. , te geschieden ten kantore van A.B. Flex B.V.  of op een door A.B. Flex B.V.  aan te wijzen bankrekening, effectief in de op de factuur vermelde valuta.
6.3 Bezwaren tegen in rekening gebrachte bedragen dienen vóór de vervaldatum van de betreffende factuur aan A.B. Flex B.V.  kenbaar te zijn gemaakt, tenzij opdrachtgever aannemelijk maakt dat hij zijn bezwaren niet binnen die termijn kon ontdekken. Het gedeelte van het in rekening gebrachte bedrag waartegen geen bezwaar wordt gemaakt blijft opeisbaar. Betaling van dat gedeelte mag dan ook niet worden opgeschort.
6.4 Indien de opdrachtgever niet tijdig heeft betaald is hij van rechtswege en zonder dat enige voorafgaande ingebrekestelling is vereist in verzuim en is hij over het opeisbare bedrag de wettelijke rente verschuldigd vanaf de dag dat uiterlijk betaling had dienen plaats te vinden, onverminderd de aan A.B. Flex B.V.  verder toekomende rechten. Telkens na afloop van een jaar wordt het bedrag waarover de rente wordt berekend, vermeerderd met de over dat jaar verschuldigde rente.
6.5 De kosten, zowel in als buiten rechte, die A.B. Flex B.V.  maakt ter zake van de niet, niet-tijdige of niet-behoorlijke nakoming door de Opdrachtgever van zijn verplichtingen, daaronder begrepen kosten voor juridische bijstand, dienen door de Opdrachtgever aan A.B. Flex B.V.  te worden vergoed. De buitengerechtelijke incassokosten bedragen 15% over het openstaande bedrag, met een minimum van € 40,= en zijn onmiddellijk verschuldigd nadat de Opdrachtgever in verzuim is komen te verkeren.

7. VERPLICHTINGEN OPDRACHTGEVER
7.1 Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen, behoren de volgende werkzaamheden, leveringen en voorzieningen tot de verplichtingen van opdrachtgever:
a. de kosten van verwerking van afkomende materialen;
b. het voor het overeengekomen tijdstip van de aanvang van de werkzaamheden aftekenen van de plaatsen waar bijvoorbeeld de boor- en/of zaagwerkzaamheden moeten worden uitgevoerd;
c. voor zover het werk dit vereist, de aanwezigheid van netvoeding van 220/380 volt en 16 ampère, of zoveel meer als nodig is, en een wateraansluiting en wel binnen 25 meter afstand van het uit te voeren werk. Hiervan moet kosteloos gebruik kunnen worden gemaakt;
d. aanwezigheid van een waterleiding met een afsluitbare kraan met schroefkoppeling; e. voldoende werkruimte voor de werkzaamheden;
f. vergoeding van de kosten voor eventueel benodigde werk- en parkeervergunningen;
g. het bij de aanvang schoon opleveren van de werkplek, vrij van bouwafval en andere materialen;
h. het op dezelfde dag controleren van de uitgevoerde werkzaamheden, bij niet nakoming hiervan wordt het eventuele terugloopwerk;
i. het zelf zorg te dragen voor bouwkundige tekeningen, de constructieberekening, het aangeven van maatvoeringen en een eigen algemene wettelijke aansprakelijkheidsverzekering;
7.2 Bij een geschil over de naleving van het bovenstaande, is het oordeel van A.B. Flex B.V. als uitvoerende altijd doorslaggevend.
7.3 De opdrachtgever dient A.B. Flex B.V. altijd schriftelijk van tevoren op de hoogte te stellen van de eventuele aanwezige (span-)kabels, leidingen, bewapeningen en andere producten in het te bewerken oppervlak, ook indien A.B. Flex B.V. hier zelf niet naar informeert. Indien door het achterwege blijven van dergelijke informatie dan wel andere onvoorziene omstandigheden toch (water-)schade ontstaat kan A.B. Flex B.V. hiervoor niet aansprakelijk worden gesteld.

8. TERMIJN VAN UITVOERING
De overeengekomen uitvoertermijn is niet aan te merken als fatale termijn, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Bij toerekenbare overschrijding van de levertijd zal steeds een ingebrekestelling noodzakelijk zijn. Overschrijding van de levertijd geeft de Opdrachtgever nimmer recht op schadevergoeding.

9. OPLEVERING
Oplevering houdt voor A.B. Flex B.V. in dat de ruimte waarin de werkzaamheden verricht zijn, schop- en/of bezemschoon opgeleverd worden met uitzondering van afvallen zwaarder dan 25 kg, tenzij anders schriftelijk is overeengekomen. Het werk wordt geacht correct te zijn opgeleverd indien de werkbon voor akkoord getekend is door de opdrachtgever of een vertegenwoordigingsbevoegd persoon.

10. RECHTEN VAN CONSUMENT ALS OPDRACHTGEVER
10.1 Bij levering van diensten heeft de Opdrachtgever die consument is de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende ten minste 14 dagen, ingaande op de dag van het aangaan van de overeenkomst.
10.2 Een beroep doen op het herroepingsrecht is niet mogelijk indien de werkzaamheden c.q. de uitvoering van de overeenkomst met uitdrukkelijk instemming van de opdrachtgever is begonnen voordat de bedenktijd is verstreken.
10.2 Om gebruik te maken van zijn herroepingsrecht, zal de Opdrachtgever zich richten naar de door A.B. Flex B.V. bij het aanbod en/of uiterlijk bij de levering ter zake verstrekte redelijke en duidelijke instructies. 10.3 Indien de Opdrachtgever een bedrag betaald heeft, zal A.B. Flex B.V. dit bedrag zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na herroeping, terugbetalen. Terugbetaling zal geschieden via dezelfde betaalmethode die door de Opdrachtgever is gebruikt tenzij de Opdrachtgever nadrukkelijk toestemming geeft voor een andere betaalmethode.

11. GARANTIES EN RECLAMES
11.1 Met inachtneming van de hieronder gestelde beperkingen verstrekt A.B. Flex B.V. een garantieverplichting en ten behoeve van haar ondergeschikten en ieder ander die door haar in het kader van de overeenkomst wordt gebruikt, alsmede voor en ten behoeve van hen van wie Verbruggen zaken en/of onderdelen betrekt, ook indien sprake is van opzet of grove schuld. De opdrachtgever zal geen van deze personen ter zake aanspreken. 11.2 De opdrachtgever zal A.B. Flex B.V. zonder berekening van kosten in de gelegenheid stellen om haar garantieverplichtingen na te komen. Kosten die ontstaan doordat de Opdrachtgever hieraan niet of niet tijdig voldoet zijn voor zijn rekening. De kosten van onderzoek door A.B. Flex B.V. naar vermeende gebreken komen ten laste van de opdrachtgever, indien geen gebrek aanwezig blijkt te zijn waarvoor garantie is verleend.
11.3 De kosten van demontage, vervoer en montage van de te herstellen/vervangen zaken of onderdelen zijn voor rekening van de Opdrachtgever, behoudens voor zover de garantie direct betrekking heeft op de gebrekkige uitvoering van werkzaamheden.
4. Reclamering ter zake van zichtbare gebreken dient te geschieden uiterlijk binnen één week na levering, bij aangetekend schrijven of e-mail, onder een volledige beschrijving van de beweerde gebreken. Reclamering ter zake van niet-zichtbare gebreken dient te geschieden uiterlijk binnen één week na het moment waarop die gebreken zijn ontdekt, bij aangetekend schrijven of e-mail, onder een volledige omschrijving van de beweerde gebreken.
5. De garantie van A.B. Flex B.V. geldt niet indien en voor zover: a. niet binnen de in lid 4 van dit artikel gestelde termijn is gereclameerd en A.B. Flex B.V. niet terstond in de gelegenheid is gesteld de reclames te onderzoeken en haar garantieverplichtingen na te komen;
b. de opdrachtgever zelf of een derde, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van A.B. Flex B.V., herstel- of andere werkzaamheden aan de zaken heeft verricht of laten verrichten, of wijzigingen of veranderingen aan de zaken heeft aangebracht of laten aanbrengen;
c. de gebreken het gevolg zijn van normale slijtage of van een onoordeelkundige of onjuiste wijze van behandeling, montage, gebruik, onderhoud en/of opslag van de zaken;
d. de gebreken (mede) het gevolg zijn van natuurlijke (na)werking van de zaken; e. indien de gebreken geheel of ten dele het gevolg zijn van enig overheidsvoorschrift inzake de aard of de kwaliteit der toegepaste materialen of de hoedanigheid van de geleverde zaken; g. in geval van door A.B. Flex B.V. in overleg met de Opdrachtgever geleverd gebruikt materiaal of geleverde gebruikte zaken de contractant niet, niet-tijdig of niet-behoorlijk heeft voldaan aan één of meer op hem rustende verplichtingen.
6. Op van derden betrokken zaken en/of onderdelen, zal door de onderneming uitsluitend de garantie worden verstrekt die aan hem door zijn leverancier wordt verstrekt (lees: fabrieksgarantie).
7. A.B. Flex B.V. is nimmer verplicht haar garantieverplichtingen na te komen voor zover de kosten, die daaruit voor haar voortvloeien, hoger zijn dan de voor de desbetreffende levering van zaken/uitvoering van werken of montagewerkzaamheden overeengekomen prijs.
8. A.B. Flex B.V. is alleen gehouden tot nakoming van haar garantieverplichtingen binnen Nederland, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.
9. Onterechte garantie service claims als gevolg van onkunde, wangebruik of nalatigheid zullen in rekening worden gebracht bij de klant.

12. AANSPRAKELIJKHEID
12.1 De aansprakelijkheid van A.B. Flex B.V. uit hoofde van de overeenkomst is beperkt tot nakoming van de in de overeenkomst omschreven verplichtingen, met name de in het vorige artikel omschreven garantieverplichtingen. De in dit artikel bedongen beperkingen en uitsluitingen van aansprakelijkheid, alsmede de vrijwaring, gelden eveneens voor en ten behoeve van haar ondergeschikten en ieder ander die door haar in het kader van de overeenkomst wordt gebruikt, alsmede voor en ten behoeve van hen van wie A.B. Flex B.V. zaken en/of onderdelen betrekt, ook indien sprake is van opzet of grove schuld. De opdrachtgever zal geen van deze personen ter zake aanspreken.
12.2 Voor zover er sprake is van aansprakelijkheid strekt deze zich nimmer uit tot (bedrijfs)schade in de breedste zin van het woord, gevolgschade, schade van derden of andere indirecte schade.
12.3 Met betrekking tot alle personen en alle zaken geldt voor de periode, dat zij zich bevinden onder opzicht van A.B. Flex B.V. en/of op het terrein waar zij werkzaamheden verricht, het uitdrukkelijk beding, dat A.B. Flex B.V. voor dood, lichamelijk- en/of geestelijk letsel of welke verwonding dan ook (voor wat betreft personen) en voor beschadiging, diefstal, vernieling, verlies, tenietgaan of welke schade ook (voor wat betreft zaken) in geen geval aansprakelijk is.
12.4 De Opdrachtgever dient A.B. Flex B.V.  zo spoedig mogelijk, binnen uiterlijk twee weken na het moment dat het is ontdekt of redelijkerwijs had kunnen worden ontdekt, schriftelijk op de hoogte te stellen van schade als bedoeld in de voorgaande leden van dit artikel, bij gebreke waarvan eventuele aanspraken zullen zijn vervallen.
12.5 De Opdrachtgever vrijwaart A.B. Flex B.V.  voor aanspraken van derden en is tevens gehouden A.B. Flex B.V. schadeloos te stellen voor de extra kosten welke voor de laatste uit zodanige belemmeringen mochten voortvloeien.
12.6 De aansprakelijkheid van A.B. Flex B.V.  is in alle gevallen beperkt tot het bedrag dat de verzekeringsmaatschappij van A.B. Flex B.V.  uitkeert. Indien de verzekeringsmaatschappij niet uitkeert dan is de aansprakelijkheid van A.B. Flex B.V. uit hoofde van de overeenkomst met de opdrachtgever beperkt tot een zodanig bedrag als naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid in verhouding staat tot de overeengekomen prijs, doch zal nooit hoger zijn dan het factuurbedrag, behoudens andersluidende dwingendrechtelijke wettelijke bepalingen.
12.7 Opdrachtgever is te allen tijde zelf verantwoordelijk voor het nemen van alle voorzorgsmaatregelen, waaronder maar niet beperkt tot bouwkundige, constructieve maatregelen, ter voorkoming van het ontstaan van schade door bijvoorbeeld bevuiling, lekkages, instorting, verzakkingen of verzwakkingen van constructies, en alle daaruit voortkomende schades.
12.8 Alle werkzaamheden worden uitgevoerd volgens specificaties, maatgegevens, tekeningen en dergelijke instructies van de opdrachtgever c.q. de fabrikant. Indien schade voortvloeit uit onjuist versterkte of het gebrek aan inlichtingen is A.B. Flex B.V. niet aansprakelijk.

13. OVERMACHT
13.1 Onder overmacht wordt in deze voorwaarden verstaan elke van de wil van is A.B. Flex B.V. onafhankelijke omstandigheid, ook al was deze ten tijde van het sluiten van de overeenkomst reeds te voorzien, die de nakoming van de overeenkomst blijvend of tijdelijk verhindert, alsmede voor zover daaronder niet reeds begrepen, oorlog, oorlogsgevaar, burgeroorlog, oproer, werkstaking, werkliedenuitsluiting, transportmoeilijkheden, brand, onwerkbaar weer en andere storingen in het bedrijf van A.B. Flex B.V. of haar leveranciers en voorts het niet leveren door de leverancier aan is A.B. Flex B.V. van door haar bestelde materialen en/of zaken.
13.2 In geval van verhindering tot uitvoering van de overeenkomst ten gevolge van overmacht heeft is A.B. Flex B.V. het recht om zonder rechterlijke tussenkomst, hetzij de uitvoering van de overeenkomst voor ten hoogste drie maanden op te schorten, hetzij de overeenkomst geheel of ten dele te ontbinden, zonder dat is A.B. Flex B.V. tot enige schadevergoeding gehouden zal zijn.

14. TEKORTSCHIETEN
14.1 Indien opdrachtgever: a. in staat van faillissement wordt verklaard, tot boedelafstand overgaat, een verzoek tot surséance van betaling indient, strafrechtelijk wordt vervolgd, danwel beslag op het geheel of een gedeelte van zijn eigendommen wordt gelegd; b. komt te overlijden, onder curatele wordt gesteld of op enige andere manier zijn beschikkingsbevoegdheid verliest; c. enige uit kracht der wet, deze overeenkomst of uit deze voorwaarden voortvloeiende verplichtingen niet nakomt; d. nalaat een factuurbedrag geheel of gedeeltelijk binnen de gestelde termijn te voldoen; e. overgaat tot staking of overdracht van zijn bedrijf of een gedeelte daarvan, daaronder begrepen de inbreng van zijn bedrijf in een op te richten of reeds bestaande vennootschap, dan wel overgaat tot wijziging in de doelstelling van zijn bedrijf; heeft A.B. Flex B.V. door het enkel plaatsvinden van één van bovenstaande omstandigheden het recht om zonder ingebrekestelling en rechterlijke tussenkomst, hetzij de uitvoering van een overeenkomst voor ten hoogste drie maanden op te schorten, hetzij deze geheel of ten dele te ontbinden, zulks zonder dat zij tot enige schadevergoeding of garantie gehouden zal zijn, en onverminderd de haar verder toekomende rechten. 14.2 Indien de opdrachtgever met enige betaling achterstallig is – ook al is dit ten gevolge van een andere overeenkomst – heeft A.B. Flex B.V. tevens het recht de uitvoering van elk door de opdrachtgever verstrekte opdracht op te schorten, totdat opdrachtgever al hetgeen in geval van de vorige zin direct opeisbaar is geworden binnen een door A.B. Flex B.V. vast te stellen termijn heeft betaald. Indien betaling binnen die termijn niet heeft plaatsgevonden, is A.B. Flex B.V. gerechtigd alle opdrachten van de opdrachtgever te annuleren, onverminderd het recht op schadevergoeding zoals bepaald in artikel 3.8.

15. VEILIGHEID
15.1 Veiligheidsvoorzieningen, die niet door de opdrachtgever zijn getroffen, worden door A.B. Flex B.V., na melding aan de verantwoordelijke uitvoerder of overleg met de opdrachtgever. De hieruit voortvloeiende kosten komen voor rekening van opdrachtgever.
15.2 Voor werkzaamheden in besloten ruimtes (zulks ter beoordeling A.B. Flex B.V.) worden de daarmee samenhangende extra kosten zoals manuren en speciaal gereedschap door de opdrachtnemer aan de opdrachtgever in rekening gebracht. 15.3 Bij voorkomende specifieke of aanvullende milieu-, gezondheids-, en/of veiligheidseisen, zullen alle daarmede direct of indirect verband houdende kosten om aan deze eisen c.q. de gevolgen ervan te voldoen, worden doorberekend aan opdrachtgever.

16. INTELLECTUEEL EIGENDOM
16.1 A.B. Flex B.V. blijft te allen tijde eigenaar/rechthebbende van de aanbieding, de mededelingen, gegevens en opgaven, alsmede modellen, gereedschappen, door A.B. Flex B.V. in het kader van de aanbieding of de overeenkomst verstrekt, ook al zijn daarvoor kosten in rekening gebracht. A.B. Flex B.V. wordt geacht ontwerper en maker daarvan te zijn. De opdrachtgever zal de betreffende zaken op eerste verzoek van A.B. Flex B.V. aan haar retourneren.
16.2 De opdrachtgever is gehouden tot geheimhouding tegenover derden van alle in dit artikel genoemde zaken, alsmede van bedrijfsinformatie en knowhow in de meest ruime zin van het woord, afkomstig van A.B. Flex B.V., die door A.B. Flex B.V. in het kader van de aanbieding of de overeenkomst te zijner kennis zijn gebracht.

17. OVERIG
17.1 Het is A.B. Flex B.V. toegestaan de rechten en plichten die voortvloeien uit de overeenkomst over te dragen aan derden.
17.2 Zowel opdrachtnemer als opdrachtgever is verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van de overeenkomst van elkaar hebben verkregen, tenzij een daartoe bevoegde autoriteit een verzoek tot verstrekking indient. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de verkregen informatie.

18. TOEPASSELIJKHEID RECHT EN GESCHILLEN 18.1 Ter zake van alle geschillen verband houdende met de totstandkoming, de uitleg, de uitvoering of de beëindiging van de overeenkomst, dan wel nadere overeenkomsten die daaruit voortvloeien, daarvan het gevolg zijn of daarmee verband houden, zal de burgerlijke rechter van de rechtbank in het arrondissement van de vestigingsplaats van A.B. Flex B.V. bevoegd zijn.
2. Op de overeenkomst, alsmede op alle nadere overeenkomsten die daaruit voortvloeien, daarvan het gevolg zijn of daarmee verband houden, is Nederlands recht van toepassing.

19. VERWERKING PERSOONSGEGEVENS
19.1 Voor het uitvoeren van de overeenkomst worden door opdrachtgever verstrekte persoonsgegevens verwerkt door A.B. Flex B.V. en/of dor haar aangestelde subverwerkers, met wie de nodige contractuele afspraken gemaakt zijn.
19.2 A.B. Flex B.V. zal de gegevens niet buiten de Europese Economische Ruimte opslaan zonder de opdrachtgever hiervan voorafgaand te informeren onder meer omtrent de passende waarborgen inzake de doorgifte en indien nodig de toestemming van opdrachtgever verkrijgen hiervoor.
19.3 A.B. Flex B.V. zal zich inspannen alle redelijke technische en organisatorische maatregelen te nemen ter bescherming en beveiliging van de gegevens tegen toevallige of ongeoorloofde vernietiging, tegen toevallig verlies, evenals tegen de wijziging van of de toegang tot, en iedere andere niet toegelaten verwerking van persoonsgegevens, rekening houdend met de stand van de techniek. Gegevens die niet langer nodig of nuttig zijn, zullen gewist worden.
19.4 Opdrachtgever kan steeds om inzage in, verbetering, wissing of overdracht van zijn gegevens vragen en zich verzetten tegen gebruik van de gegevens voor direct marketing. Deze aanvraag is kosteloos, uitgezonderd indien binnen een termijn van zes maanden reeds eerder een verzoek of een vraag tot bijkomende kopieën werd geformuleerd door de betrokkene, in welk geval A.B. Flex B.V. het recht heeft om een redelijke vergoeding aan te rekenen op basis van de administratieve kosten die het gevolg zijn van het nieuwe verzoek.
19.5 De volledige privacyverklaring is te lezen op onze website (www.boorserviceurk.nl).
19.6 Een klacht over de verwerking van persoonsgegevens door A.B. Flex B.V. kan worden ingediend bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Over ons

A.B. Kachels en Rookkanalen heeft jarenlange ervaring in het monteren van allerlei soorten kachels en rookkanalen. Dankzij onze vakkundige kennis kunnen we u voorzien van de beste producten en persoonlijk advies. We helpen u graag bij het vinden van de juiste kachel of accessoires, zodat u zorgeloos kunt genieten van een verwarmde en gezellige ruimte.

Contactgegevens

A.B. Flex B.V.
Werktuigenweg 4
8304 AP
Emmeloord

06-51145923
info@ab-kachelsenrookkanalen.nl

Maandag:gesloten
Dinsdag:10:00 - 17:00 uur
Woensdag:10:00 - 17:00 uur
Donderdag:10:00 - 17:00 uur
Vrijdag:10:00 - 17:00 uur
Zaterdag:gesloten
Zondag:gesloten
© 2024 Alle rechten voorbehouden | Mogelijk gemaakt door iClicks